УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АСТОНИ          02 4178445     089 7865556     088 4051066    087 8309161       Facebook       astony@abv.bg

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АСТОНИ    02 4178445     089 7865556     088 4051066    087 8309161

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АСТОНИ

Учебен център Астони е специализиран център за езиково обучение.

02 4178445
089 7865556
088 4051066
087 8309161

Курсове по английски език

HeadwayКурсовете по общ английски език в Учебен център Астони се провеждат по системата New Headway– трето издание на издателство Oxford University Press, разпределена в пет нива:

A1 (Elementary)
A2 (Pre-Intermediate)
B1 (Intermediate)
B2 (Upper-Intermediate)
C1 (Advanced)

Системата е актуална и комуникативна, развива бързо говорни умения. Тя е оценена високо поради постигнатото оптимално съчетание на граматическите основи на речта и разговорната практика. Тя е най-успешната система предназначена за бързо придобиване на комуникативни умения при усвояването на английски език.

В тази система темите за разговор са добре подбраните и съвременни, грабват вниманието на курсиста и той неусетно усвоявя материала и придобива все по-задълбочени познания по езика. Граматиката се разглежда в дълбочина като има за цел да накара обучаващите се да навлязат в ритъма на езика чрез разнообразни практически упражнения. Автентичните текстове за четене и слушане са извадени от вестници, списания, радиопрограми, интервюта. Те са адаптирани или опростени, където е необходимо, за да станат подходящи за съответното ниво. Дават възможност на курсистите да разбират ясно автентична английска реч. New Headway набляга най-вече на говорните умения по време на курса и включва всекидневен английски език, представен в разнообразни ситуации от ежедневието. New Headway съчетава най-доброто от съвременните и традиционните подходи.

Ниво А1 (elementary) е предназначено за начинаещи курсисти. В него се придобиват основни езикови компетенции свързани с базовата граматика, умения за четене и разбиране на текст и слухово възприятие. Включените упражнения в учебника и учебната тетрадка улесняват усвояването на лексикалния и граматически материал по английски език. Задължителните аудиозаписи, използвани по време на обучението, създават импровизирана чуждоезикова среда и развиват уменията на обучаемите да възприемат слухово и да се чувстват сигурни в ежедневни разговорни практики. 

Ниво А2 (Pre-Intermediate) е за курсисти, които имат начални езикови познания. Този курс развива техните умения да използват английския в познати ситуации, свързани с работата, училището, семейството и свободното време. Усъвършенстват се техните говорни умения по теми от тяхното ежедневие и се доразвиват граматическите структури и глаголни времена, обхващащи основата на английската граматика. Основен акцент в този курс са текстовете за слушане, които са предназначени да доразвият и усъвършенстват разбирането на текст, който се слуша, а не се чете. Важен момент също е говоренето и изразяването на мнение по теми, които са познати или от личен интерес, актуални събития или емоционални моменти и преживявания.

Ниво В1 (Intermediate) е предназначено за средно напреднали. Важен акцент в него е успешната употреба на граматическите структури, изучавани в предходните 2 нива. Дава се възможност на курсистите да затвърдят и разширят граматическия материал по английски език като съпоставят употребата на сегашни времена, минали времена, модални глаголи, страдателен залог, начини за изразяване на бъдещи действия, условни изречения от първи и втори тип, пряка и непряка реч. Важен момент в обучението също е обогатяването на речниковия фонд, говорни практики и слухово възприемане на дълги текстове. Всичко това е едно истинско предизвикателство за обучаващите се по английски език.

Ниво В2 (Upper-Intermediate) затвърждава и допълва системата от вече познати глаголни времена - сегашни, минали и бъдещи, употребата им в деятелен и страдателен залог, герундий, инфинитивни форми, модални глаголи, изразяване на навици в сегашно и минало време, хипотези, определителен и неопределителен член, количествени определителни, броими и неброими съществителни и т.н. Лексиката се разширява и затвърждава в различни дискусии и говорни практики.

Ниво С1 (Advanced) успешно усъвършенства и четирите езикови умения - четене, писане, слушане и говорене. Курсистите се стимулират да се изказват свободно и правилно при обсъждане на автентични текстове. Упражненията за слушане с разбиране са реални и ни потапят в англоезичната среда, като провокират дискусии и развиват лингвистичните умения. Акцент в граматиката е усвояването на тънкостите в прилагането й. Лексиката обхваща голям обем от думи и изрази, като важен момент е многозначността на английските думи, употребата на синоними и антоними, словосъчетания, метафори, фразови глаголи и идиоматични изрази.

Учебен център Астони

Предлагаме курсове по английски език, немски, италиански, испански, френски, руски. Организираме курсове по гръцки, шведски, датски, норвежки, турски, сръбски, румънски, арабски, иврит и други.
При нас се изучават и редки езици.
Работно време:
делнични дни: 9.30 - 21.00
събота и неделя: 9.30 - 17.00

Контакти

гр. София, бул. Александър Стамболийски 22, вх.Б, ет.2
02 / 417 84 45
088 4 05 10 66
089 7 86 55 56
087 8 30 91 61

astony@abv.bg
astony2003